โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 

ข้อ ประเด็นการประเมิน ผลการดำเนินงาน
O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 1. แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2562
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 1. การติดตามการส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ
2. รายงานผลการติดตามการส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ
 O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน 1. แนวปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญปีใหม่
2. แนวทางการป้องกันการรับสินบนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 O47 การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 1. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
 O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 1. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ