• IMG_1415.JPG
  • IMG_1446.JPG
  • IMG_1419.JPG
  • IMG_1365.JPG
  • IMG_1372.JPG
  • IMG_1488.JPG
  • IMG_1380.JPG

แบบฟอร์มการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

แบบฟอร์มการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน 

 เกณฑ์การให้คะแนนและแผนภูมิความเสี่ยง 

 แบบ ปย.1 

 แบบ ปย.2 รอบ 6 เดือน

 แบบ ปย.2 รอบ 12 เดือน

 แบบติดตาม ปย 

 แบบประเมินองค์ประกอบ