• IMG_1488.JPG
  • IMG_1415.JPG
  • IMG_1446.JPG
  • IMG_1365.JPG
  • IMG_1380.JPG
  • IMG_1372.JPG
  • IMG_1419.JPG

การแจ้งเวียนเอกสารภายในและการสืบค้นเอกสารภายในหน่วยงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Google Drive

ไฟล์ประกอบ (PDF) : คู่มือปฏิบัติการ “การแจ้งเวียนเอกสารภายในและการสืบค้นเอกสารภายในหน่วยงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Google Drive”